slot malaysia

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број:403

22.08.2020.године

Л е с к о в а ц

 

На основу члана 50,51,52… 58. Закона о запосленима у јавним службама(„Сл. Гласник РС“, бр. 113/2017)   и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.Гласник РС 113/13,21/14, 66/14,118/14,22/15 и 59/15) а у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места  у Туристичкој организацији града Лесковца бр.345 од 01.07.2020.год , на основу чл.27 Статута Туристичке организације директор:

Оглашава јавни конкурс за – пријем радника у радни однос на неодређено време, ради попуњавања 1 извршилачког радног места .

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

 

Подаци о установи: Туристичка организација града Лесковца, Масариков трг б.б.

Радно место које се попуњава: Дипломирани правник за правне, кадровске и административне пословеч.

Опис послова:           Спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа, води Управни поступак из делокруга рада, припрема опште и поједначне акте из области правних, кадровских и административних послова, припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима, Води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и стању правних, кадровских и административних послова, припрема документа и елементе за израду програма и планова из области правних , кадровских и административних послова, даје стручну подршку у области канцеларијског пословања, учествује у припреми документације за расписивање конкурса и огласа, прати правне прописе и води евиденцију измена правних прописа, ажурира персонална досијеа и води евиденцију пријаве и одјаве радника.

Заснивање радног односа на неодређено време.

Услови:

Стечено високо образовање на основним Академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, одн.основним студијама у трајању од четири године или специјалистичким студијама на факултету.

Солидно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом

Посебни услови :

1)Да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци ;

2)Солидно познавање  рада на рачунару и Енглеског језика

 

Број   извршилаца: 1

 

Пријава на Јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву: Пријава на конкурс, са доказима, подноси се препорученом пошиљком или лично на адресу: Туристичка организација града Лесковца, Масариков трг б.б. Лесковац, са назнаком „За јавни конкурс Дипломираног правника за правне, кадровске и административне послове. “.

 

Датум предаје пошиљке пошти сматраће се датумом предаје пријаве по конкурсу.

 

Пријава за јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима знања.

 

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

 

  • Извод из матичне књиге рођених ( оригинал или оверена фотокопија );
  • Уверење о држављанству Републике Србије ( оригинал или оверена фотокопија );
  • Диплома/уверење о стеченом образовању ( оригинал или оверена фотокопија );
  • Доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице и/или потврда послодавца);
  • Уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело и да се против њега не води кривични поступак, не старије од 6 (шест) месеци;
  • Фотокопију личне карте;
  • Биографију са контакт подацима.
  • Лекарско уверење

 

Јавни конкурс се објављује у дневном листу ,,Вечерње новости“ – издање за целу Србију, на званичној интернет презентацији Туристичке отганизације града Лесковца www.tol.rs., на сајту Националне службе за запошљавање – www.nsz.gov.rs и на огласној табли Туристичке организације града Лесковца.

Рок за подношење пријава је 10 (десет) дана од дана оглашавања јавног конкурса у дневном листу ,,Вечерње новости“.

Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Јелена Ђелић, 016/233-361.

Провера оспособљености, знања  и вештина кандидата у изборном поступку: Проверу знања и вештина кандидата чије су пријаве благовремене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази врши комисија  у разговору са кандидатом, о чему ће кандидат благовремено бити обавештен телефонским путем или електронском поштом.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, неће се узимати у разматрање и биће одбачене закључком Комисије  против кога није дозвољена посебна жалба.

 

Конкурс спроводи Комисија – разговарајући са кандидатом и  увидом у доказе .

 

Овај оглас објављен је  у дневном листу „Вечерње новости“ – издање за целу Србију, на званичној интернет презентацији Туристичке организације града Лесковца www.tol.rs. , на сајту Националне службе за запошљавање – www.nsz.gov.rs и на огласној табли Туристичке организације града Лесковца.

 

 

 

 

У Лесковцу,

22.08.2020.год.

 

Туристичка организација града Лесковца

Директор

Небојша Коцић

 

konkurs1 konkurs2

 

About admin

Check Also

Новогодишња чаролија у Лесковцу

Лесковачка новогодишња чаролија данас је на тргу окупила велики број малишана. Уместо традиционалног, вечерњег концерта …