slot malaysia

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број:454

24.09.2020.године

Л е с к о в а ц

 

На основу члана 50,51,52… 58. Закона о запосленима у јавним службама(„Сл. Гласник РС“, бр. 113/2017)   и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.Гласник РС 113/13,21/14, 66/14,118/14,22/15 и 59/15) а у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места  у Туристичкој организацији града Лесковца бр.345 од 01.07.2020.год , на основу чл.27 Статута Туристичке организације директор:

Оглашава јавни конкурс за – пријем радника у радни однос на неодређено време, ради попуњавања 1 извршилачког радног места .

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

 

Подаци о установи: Туристичка организација града Лесковца, Масариков трг б.б.

Радно место које се попуњава: Техничар одржавања уређаја и опреме/ мајстор одржавања

Опис послова:

 • снима и израђује скице постојећих стања и инсталација у објектима;
 • пружа подршку у изради предмера радова и уградње опреме;
 • прикупља потребне дозвола и сагласности;
 • даје податке за формирање техничке документације и води евиденцију о истој;
 • води евиденцију техничке документације;
 • припрема инвестициону – техничку документацију, предмер и предрачун радова за извођење потребних радова на објектима;
 • прати реализацију радова;
 • обавља стручне послове одржавања;
 • анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока комплексних кварова објеката, опреме и инсталација за које је задужен;
 • предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних кварова;
 • обавља стручне и техничке послове одржавања;
 • врши механичарске послове на превентивном одржавању, демонтажи, поправкама, ремонтима, монтажама;
 • дорађује поједине елементе, делове и склопове при монтажи;
 • врши контролу и оверу грађевинских дневника, књига и рачуна изведених радова;
 • врши дефектаже и потребна мерења функционалних елемената, делова и склопова са демонтажом, поправкама и монтажом;
 • контролише исправност и функционалност техничких система и инсталација на објектима и уређајима;
 • котролише рад спољних сарадника и евидентира послове и утрошак материјала;
 • врши надзор над извођењем радова;

Заснивање радног односа на неодређено време.

Услови:

Стечено средње образовање.

Посебни услови :

1)Да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци ;

2) Да има одређено радно искуство – најмање 3 године.

Број   извршилаца: 1

 

Пријава на Јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву: Пријава на конкурс, са доказима, подноси се препорученом пошиљком или лично на адресу: Туристичка организација града Лесковца, Масариков трг б.б. Лесковац, са назнаком „За јавни конкурс Техничара одржавања уређаја и опреме/ мајстор одржавања. “.

 

Датум предаје пошиљке пошти сматраће се датумом предаје пријаве по конкурсу.

 

Пријава за јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима знања.

 

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

 

 • Извод из матичне књиге рођених ( оригинал или оверена фотокопија );
 • Уверење о држављанству Републике Србије ( оригинал или оверена фотокопија );
 • Диплома/уверење о стеченом образовању ( оригинал или оверена фотокопија );
 • Доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице и/или потврда послодавца);
 • Уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело и да се против њега не води кривични поступак, не старије од 6 (шест) месеци;
 • Фотокопију личне карте;
 • Биографију са контакт подацима.
 • Лекарско уверење

 

Јавни конкурс се објављује у дневном листу ,,ПОЛИТИКА“ – издање за целу Србију, на званичној интернет презентацији Туристичке отганизације града Лесковца www.tol.rs., на сајту Националне службе за запошљавање – www.nsz.gov.rs и на огласној табли Туристичке организације града Лесковца.

Рок за подношење пријава је 10 (десет) дана од дана оглашавања јавног конкурса у дневном листу ,,ПОЛИТИКА“.

Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Јелена Ђелић, 016/233-361.

Провера оспособљености, знања  и вештина кандидата у изборном поступку: Проверу знања и вештина кандидата чије су пријаве благовремене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази врши комисија  у разговору са кандидатом, о чему ће кандидат благовремено бити обавештен телефонским путем или електронском поштом.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, неће се узимати у разматрање и биће одбачене закључком Комисије  против кога није дозвољена посебна жалба.

 

Конкурс спроводи Комисија – разговарајући са кандидатом и  увидом у доказе .

 

Овај оглас објављен је  у дневном листу „ПОЛИТИКА“ – издање за целу Србију, на званичној интернет презентацији Туристичке организације града Лесковца www.tol.rs. , на сајту Националне службе за запошљавање – www.nsz.gov.rs и на огласној табли Туристичке организације града Лесковца.

 

 

 

 

У Лесковцу,

24.09.2020.год.

 

Туристичка организација града Лесковца

Директор

Небојша Коцић

KONKURS za radnika na neodredjeno vreme 1

 

About admin

Check Also

Јубиларна 15. Изложба сувенира и туристичких публикација ЛЕСКОВАЦ 2022

Туристичка организација града Лесковца организује јубиларну, 15. Изложбу сувенира и туристичких публикација ЛЕСКОВАЦ 2022. Под …