slot malaysia

Kонкурс за директора ТОЛ-а

Туристичка организација града Лесковца
Број 720
06.09.2022.год.
Л е с к о в а ц
На основу чл. 42 Закона о Туризму,чл.21 Закона о јавним службама, чл.20 Статута став 3, тачка 6 , Управни одбор Туристичке организацијe Лесковца, на 11 .седници одржаној 06.09.2022.год донео је одлуку да:

 

Услови:
Расписује
Јавни конкурс за именовање директора Туристичке организације града Лесковца

Кандидат мора да испуњава опште услове утврђене Законом:
да је држављанин Републике Србије;
да је пунолетан;
да има општу здравствену способност;
да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обавлање послова у државном органу.

Поред општих услова прописаних Законом, кандидат мора да испуњава и следеће
посебне услове:

1. Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
Радно искуство од најмање четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима у туризму;
Активно знање страног језика, који је обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете;
Да нема законских сметњи за његово именовање: да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора.
Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију:
лекарско уверење о општој здравственој способности (не старије од шест месеци) – оригинал,
биографију са наводима о досадашњем, радном искуству – потписану од стране подносиоца,
диплому или уверење о стеченој високој стручној спреми у складу са наведеним условима (оверена фотокопија),
доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, уговори о раду, решења или друге потврде – уверења) из којег се може прецизно утврдити радно искуство (у складу са наведеним условима), као и на којим пословима је исто стечено,
уверење/извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе министарства унутрашњих послова и
6) уверење надлежног суда да кандитат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за

обављање послова директора (оба не старија од 6 месеци од дана објављивања јавног конкурса) – оригинал.7)извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
8)уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци од дана објављивања јавног конкурса),9)фотокопија/ испис из личне карте.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 10 (десет) дана, од дана објављивања конкурса у листу „Службени Гласник“ (рачунајући и дан објављивања) и веб сајту Туристичке организације Лесковца: www.turistickaorganizacijaleskovac.rs.
Пријаве слати на адресу: Туристичка организација града Лесковца, Масариков трг бб, 16000 Лесковац, у затвореној коверти, са назнаком „Не отварати – пријава по конкурсу за именовање директора Туристичке организације града Лесковца“.
Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте ће се неотворене вратити подносиоцу. Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији као и непотпуне и неразумљиве пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Управни одбор Туристичке организације града Лесковца.
Све додатне информације од значаја за спровођење конкурса могу се добити путем телефона: 063/1122083, или путем мејла: turizamleskovac@gmail.com (особа за контакт Радослав Илић).
Одлуку о најбољем кандидату у форми предлога Управни одбор Туристичке организације града Лесковца, доставиће оснивачу, тј. Скупштини града Лесковца.

У Лесковцу, 06.09.2022.год.

Председник Управног одбора ТОЛ-а
Радослав Илић

About admin