slot malaysia

МАГИЈА СИНЕРГИЈЕ – Б2Б СУСРЕТИ

press release  

 

Саопштење
   

 

 
The project Magic of Synergies (No CB007.2.12.002) within Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme is joint initiative of the Municipality of Elin Pelin Bulgaria, the Tourist Organization of Leskovac Serbia and the Centre for Development Jablanica and Pcinja Districts Serbia. The Project objectives are 1) to create a Synergetic effect of the joint affecting of tourism actors in the field of connecting the festivals, developing common tourism development policies and new touristic products in the cross-border area Elin Pelin and Leskovac; 2) to conduct marketing activities directed at tourist operators and tourism service providers to promote of the new joint tourism products (new festivals and services); 3) to increase the capacities of tourism actors in cross-border area Elin Pelin and Leskovac for implementing a sustainable tourism development model through share best practices, experience, and know-how. Collaboration based on knowledge, innovation and promotion is used to create synergies between the festival and all tourism actors.Basically, the project partners joined forces and accumulated experience to explore and discover the benefits and value of synergies via build a sustainable cooperation model and tourism actor’s interaction in the cross-border area Elin Pelin and Leskovac. Marketing and cooperation with travel organizers (tour- operators, travel agencies) and local tourist service providers are crucial for the success and sustainability of new tourism products.

 

In that sense promotion of the joint tourism products (festivals) will be realized through organization of 2 Business-to-Business (B2B) matchmaking events (one in Leskovac and one in Elin Pelin). The aim of B2B matchmaking event is to establish partnerships and facilitate cooperation between travel organizers, local tourist service providers and festivals organisers. This event is an excellent opportunity for networking and improving the visibility of new tourism products in cross border market. Organizations participating in the B2Bs will have the possibility to meet with new business partners and explore new areas of cooperation. B2B matchmaking event will be held on June 15, 2021, within the Apostolović Complex, st. Sime Pogačarevića 5, Leskovac 16000 Serbia.

  Пројект Магија Синергије (№ CB007.2.12.002) у оквиру Интеррег – ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија је заједничка иницијатива општине Елин Пелин из Бугарске, Туристичке организације Лесковац из Србије и Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа из Србије. Циљеви пројекта су 1) Створити синергетски ефекат заједничког деловања туристичких актера на пољу повезивања фестивала, израде заједничких политика развоја туризма и нових туристичких производа у пограничном подручју Елин Пелин и Лесковац; 2) Реализовати маркетинг активности усмерене на туристичке оператере и пружаоце туристичких услуга у вези промоције заједничког туристичког производа (нови фестивали и сервиси); 3) Повећати капацитете туристичких актера у прекограничној области Елин Пелин и Лесковац за спровођење модела одрживог развоја туризма путем размене најбољих пракси, искуства и знања.У основи, пројектни партнери удружили су своје снаге и акумулирано искуство како би истражили и открили благодати и вредност синергије кроз изградњу одрживог модела сарадње и интеракцију туристичких актера у прекограничном подручју Елин Пелин и Лесковац. Маркетинг и сарадња са организаторима путовања (тур-оператори, туристичке агенције) и локалним пружаоцима туристичких услуга су пресудни за успех и одрживост нових туристичких производа.

У том смислу, промоција заједничких туристичких производа (фестивала и сервиса) биће реализована кроз организацију 2 пословна сусрета  (један у Лесковцу и један у Елин Пелин).Циљ пословних сусрета је да се успоставе партнерства и олакша сарадња између организатора путовања, локалних пружалаца туристичких услуга и организатора фестивала. Овај догађај је изврсна прилика за умрежавање и побољшање видљивости нових туристичких производа на прекограничном тржишту. Организације које учествују пословним сусретима имаће могућност да се састану са новим пословним партнерима и истраже нова подручја сарадње. Пословни сусрети у Лесковцу се одржавају 15.06.2021 у оквиру Комплекса Апостоловић, ул. Симе Погачаревића 5, Лесковац 16000 Србија.

     
     
DISCLAIMER: This document has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme, CCI No 2014TC16I5CB007. The contents of this document are the sole responsibility of the Centre for Development Jablanica and Pcinja Districts and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme.   Одрицање одговорности:  Овај документ је направљен уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа Лесковац и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

 

About admin

Check Also

Лесковачке мажореткиње прве на Државном првенству у Лозници

На Државном првенству у мажорет плесу, које је 19. маја 2024. године одржано у Лозници, …